Biện pháp an toàn phòng COVID-19

Hố 13 Hố 14 Hố 15

Với khoảng cách 384 yard, khoảng 351m, hố gôn par 4 này có những vị trí tiếp bóng khá đặc thù với đá tảng tự nhiên được đặt rải rác tại một số vị trí trên fairway, cùng với đó độ nghiêng fairway thoải từ trái sang phải. Những đá tảng rải rác trên fairway sẽ yêu cầu hoặc một cú đánh dài hết lực vượt qua đá hoặc cú đánh ngắn sang phía phải để có vị trí thuận lợi thực hiện cú đánh tiếp theo an toàn. Một cú phát bóng đúng vị trí là điều bắt buộc để có góc tiếp cận tốt tới green.

Par 4

  • Black Tee 384 Yard
  • Blue Tee 373 Yard
  • White Tee 341 Yard
  • Gold Tee 324 Yard
  • Red Tee 275 Yard
Đặt Tee Time